REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

za pośrednictwem Serwisu www.healthybody.pl

Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2019.123 z późniejszymi zmianami)

§1 Definicje.

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają odpowiednio:

 1. Regulamin – niniejszy dokument
 2. Usługodawca – CALMA Alicja Jeda-Loch z siedzibą przy ul. Jutrzenki 26; 67-210 Szczyglice, NIP: 6932149318; adres e-mail: kontakt@healthybody.pl. Usługodawca jest jednocześnie właścicielem i administratorem Serwisu.
 3. Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z Usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu www.healthybody.pl
 4. Serwis – strona internetowa znajdująca się pod domeną internetową www.healthybody.pl, wraz ze wszystkimi podstronami stanowiącymi część Serwisu, za pomocą której Usługodawca świadczy Usługi na rzecz Użytkowników.
 5. Usługi – usługi świadczone Użytkownikowi przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie.
 6. Konto Użytkownika – stanowi zbiór informacji i funkcjonalności udostępnionych na rzecz Użytkownika przez Usługodawcę. Użytkownik po dokonaniu zamówienia Usługi otrzymuje dostęp do indywidualnego Konta Użytkownika w Serwisie. Konto zabezpieczone jest nazwą użytkownika (loginem) oraz hasłem, ustalonym przez Użytkownika po dokonaniu zamówienia Usługi.
 7. Abonament – opłata za odpłatną Usługę Plan, świadczoną na rzecz Użytkownika przez Usługodawcę, w określonym przedziale czasu.
 8. Plan – Usługa płatna świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, opisana szczegółowo w §5 niniejszego regulaminu.

§2 Postanowienia ogólne.

 1. Regulamin określa zakres, rodzaj, zasady korzystania z Serwisu, zasady świadczenia Usług w tym głównie z Usługi Plan, świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, za pośrednictwem Serwisu.
 2. Usługodawca informuje Użytkowników, że ze względu na świadczenie Usług drogą elektroniczną poprzez sieć internetową, która ma charakter publiczny, korzystanie z Usług może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za jej pośrednictwem pomiędzy Usługodawcą Serwisu, a Użytkownikiem.
 3. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia możliwie najwyższej jakości i stabilności Serwisu, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej lub osób trzecich.
 1. Usługodawca zastrzega, że w przypadku prowadzenia prac rozwojowych/ technicznych/ konserwacyjnych, korzystanie z Serwisu przez Użytkownika może być utrudnione lub niemożliwe, do czasu ukończenia prac. Usługodawca dołoży wszelkiej staranności, aby powyższe utrudnienia występowały najrzadziej jak to możliwe, a jeśli już nastąpią, aby trwały możliwie jak najkrócej. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożność korzystania z Serwisu w tym czasie.
 2. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie utworów, zasobów i funkcji Serwisu w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu lub Usług świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

§3 Warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną.

 1. Aby Użytkownik mógł poprawnie korzystać z funkcjonalności Serwisu w tym z oferowanych Usług, urządzenie z którego korzysta powinno spełniać minimalne wymagania techniczne:
  • posiadać dostęp do sieci Internet, o łączu minimum 128 kbps,
  • posiadać aktywne konto poczty e-mail (poczta elektroniczna),
  • posiadać zaktualizowaną przeglądarkę internetową (Chrome, Microsoft Edge, Opera, Firefox, Safari, każda z wymienionych, do 2 wersji wstecz w stosunku od najnowszej aktualizacji).
  • posiadać zaktualizowane oprogramowanie służące do obsługi plików PDF na swoim urządzeniu.
  • włączona w aktualnie używanej przeglądarce akceptacja plików Cookie oraz obsługa skryptów Java. Wyłączenie Cookie/ skryptów Java może zakłócić prawidłowe działanie Serwisu.
 2. Usługodawca kieruje swoje Usługi do Użytkowników, którzy spełniają wymagania formalne:

3. Usługodawca nie zapewnia dostarczenia urządzeń, oprogramowania, dostępu do sieci Internet i innych, wskazanych w ust. 1 niniejszego punktu.

§4 Rodzaje i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną.

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników, poprzez Serwis, Usługi nieodpłatne i płatne, dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Usługą nieodpłatną jest formularz kontaktowy, który znajduje się w Serwisie. Usługa polega na wysłaniu wypełnionego formularza (imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść wiadomości) przez Użytkownika do Usługodawcy. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z Usługi poprzez zaprzestanie wysyłania wiadomości poprzez formularz kontaktowy.
 3. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników Usługę płatną Plan. W Serwisie dostępne są następujące Plany:
  -Plan żywieniowy dla jednej osoby
  -Plan treningowy dla jednej osoby
  -Plan żywieniowy i treningowy dla jednej osoby
  -Plan żywieniowy dla pary (dwóch osób)
  -Plan treningowy dla pary (dwóch osób)
  -Plan żywieniowy i treningowy dla pary (dwóch osób)
 4. Każdy Plan wypisany w ust. 3 niniejszego paragrafu Użytkownik może zamówić w Abonamencie na 6 tygodni (42 dni) lub na 12 tygodni (84 dni).
 5. Ceny poszczególnych Abonamentów Usługi Plan wypisane w ust. 3 niniejszego paragrafu, dostępne są na stronie głównej Serwisu.
 6. Nabycie Usługi Plan przez Użytkownika wymaga uzupełnienie formularza zamówienia oraz uiszczenia płatności za wybrany Abonament na Plan.
 7. Więcej na temat Usługi Plan w §5.

§5 Usługa płatna Plan.
A. 
Definicje wykorzystane w Usłudze Plan.

 1. Ankieta – zbiór danych na temat Użytkownika, niezbędnych do dobrania Usługi Plan, uzupełniona przez Użytkownika, w szablonie udostępnionym przez Usługodawcę, po opłaceniu Abonamentu na Usługę Plan
 2. Czat – miejsce komunikacji drogą online pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcą, umieszczone w Serwisie na Koncie Użytkownika.

B. Postanowienia ogólne Usług.

 1. Wszelkie informacje dotyczące Usług oferowanych przez Serwis nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 2018.1025 z późniejszymi zmianami).
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych Usług, w celu polepszenia ich świadczenia
 3. Usługa Plan nie stanowi usługi medycznej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Usługa Plan nie stanowi źródła wiedzy medycznej. Plan nie może być traktowany jako zamiennik konsultacji z lekarzem, farmaceutą, fizjoterapeutą, ortopedą.
 4. Użytkownik dokonujący zamówienia Planu musi być świadomy swojego stanu zdrowia. Użytkownik oznajmia, że konsultował swój stan zdrowia z odpowiednimi lekarzami, którzy nie stwierdzili przeciwskazań do korzystania z Usługi Plan (żywieniowy i/lub treningowy).
 5. Użytkownik oświadcza, że nie posiada żadnych chorób/ dolegliwości/ dysfunkcji/ problemów: metabolicznych, układu hormonalnego, oddechowego, sercowo-naczyniowego, pokarmowego, nerwowego, moczowego, immunologicznego, a także urazów, schorzeń, kontuzji, ukrytych wad wrodzonych, kontuzji związanych z układem kostno-stawowym. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za brak efektów Planu i/lub pogorszenia stanu zdrowia w przypadku Użytkownika stosującego Plan, z wyżej wymienionymi przypadkami.
 6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści przekazane Usługodawcy, w tym jakiekolwiek zatajenia chorób, dolegliwości, dysfunkcji itp. mogących niekorzystanie wpłynąć na zdrowie przy zastosowaniu Planu.
 7. Użytkownik zobowiązuje się do przekazania wyłącznie prawdziwych informacji dotyczących jego osoby. Tyczy się to zarówno informacji podanych przy zamówieniu, jak również informacji, jakie umieści w ankiecie, niezbędnej do dobrania odpowiedniego Planu.
 8. Usługodawca informuje Użytkownika Usługi Plan, że tempo zmiany sylwetki jest w każdym przypadku indywidualne i nie można jednoznacznie określić ile czasu zajmie osiągnięcie wyznaczonego celu. Usługodawca nie zapewnia i nie gwarantuje osiągnięcia danego celu, jaki założył sobie Użytkownik w określonym czasie.
 9. Użytkownik został poinformowany, że w przypadku korzystania z Planu treningowego możliwe jest wystąpienie urazów lub schorzeń, które są niezależne od Usługodawcy. Mogą wynikać z nieprawidłowej techniki wykonywania propozycji ćwiczeń Planu treningowego, przeciążenia organizmu bądź wrodzonej wady Użytkownika.
 10. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby Usługi świadczone na rzecz Użytkowników odpowiadały ich indywidualnym potrzebom, w tym też weźmie pod uwagę ewentualne wskazania z Ankiety, przesłanej przez Użytkownika do Usługodawcy. Personel Usługodawcy opiera się na aktualnych wytycznych WHO (Światowa Organizacja Zdrowia), Instytutu Żywności i Żywienia oraz innych wytycznych dotyczących odpowiedniego komponowania Planów, w tym też producentów żywności.
 11. Użytkownik oświadcza, że przyjął do wiadomości i rozumie, że nie może samodzielnie zmieniać i/lub modyfikować Planów, bez uprzedniej konsultacji z Usługodawcą.
 12. Użytkownik jest świadomy, że nawet najkorzystniej dobrany Plan może okazać się nieskuteczny, w przypadku indywidualnych predyspozycji genetycznych, stanów chorobowych, nadmiernego stresu i innych.
 13. Usługodawca zastrzega, że na podstawie informacji zawarte w Usłudze Plan, mogą wiązać się z obciążeniem dla zdrowia użytkownika. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek efektów niepożądanych, Użytkownik powinien zaprzestać korzystać z Planu, a w uzasadnionych przypadkach swój stan skonsultować z odpowiednim lekarzem.
 14. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian oferowanych Usług w zakresie cen oraz poszczególnych funkcjonalności systemu, w tym szczególnie Usługi Plan. Uprawnienie to nie ma wpływu za zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian w cenach lub

C. Eliminacja z możliwości zamówienia Usługi Plan.

 1. Z Usługi Plan (żywieniowy i/lub treningowy) nie mogą skorzystać:
  a) osoby niepełnoletnie (poniżej 18 roku życia),
  b) kobiety w ciąży lub karmiące piersią,
  c) osoby zmagające się z zaburzeniami natury psychicznej,
  d) osoby mające choroby i/lub schorzenia, które w opinii Usługodawcy wykluczają z możliwości korzystania z Planu.
  e) Osoby szykujące się do zawodów i/lub będące zawodnikami/ zawodowcami.
 2. Z usługi Plan treningowy nie mogą skorzystać osoby cierpiące na: wady serca, wady kręgosłupa, przepukliny, dysfunkcje narządu ruchu, przewlekłe schorzenia lub niewydolność układu oddechowego, przewlekłe choroby zapalne stawów lub posiadające protezy, a także urazy stanowiące przeciwwskazanie do podjęcia treningu, w tym osoby odbywające rehabilitację.
 3. Z Usługi Plan żywieniowy nie mogą skorzystać osoby posiadające choroby i dysfunkcje: cukrzycę (niezależnie od typu), choroby lub po przeszczepie nerek, choroby wątroby (w tym marskość), wrzody i choroby układu trawiennego, refluks, kandydozę, dysfunkcje trzustki, uchyłkowe zapalenie jelit, dysfunkcje dróg żółciowych, zespół jelita drażliwego, nowotwory układu trawiennego, PCOS, chorobę Cushinga, boleriozę, toczeń oraz po resekcji jakiegokolwiek z narządów wewnętrznych.

W przypadku zamówienia Usługi Plan przez Użytkownika posiadającego jakiekolwiek wykluczenia, nie będą one brane pod uwagę przy doborze planu. Zamawiając plan, przyjmujesz to do wiadomości i deklarujesz, że jesteś osobą zdrową.

D. Zamówienia oraz realizacja.

 1. Usługę Plan można zamawiać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Zamówienia Usługi Plan można dokonać wyłącznie poprzez Serwis Usługodawcy.
 3. Warunkiem dokonania zamówienia jest podanie danych: imienia, nazwiska, adresu email, zapoznania się i akceptacji Regulaminu, Polityki Prywatności opłacenia Abonamentu na Usługę Plan. Podanie danych, jak również akceptacja regulaminu i polityki prywatności są dobrowolne, ale są to elementy niezbędne w celu złożenia zamówienia.
 4. Użytkownik zamawia Abonament na Usługę Płatną Plan na określony w umowie czas. Ilość dni Abonamentu jest liczona od dnia rozpoczęcia Planu przez Użytkownika.
 5. Po dokonaniu i opłaceniu zamówienia, na podany przy zamówieniu adres e-mail, zostanie wysłana instrukcja logowania do Konta Użytkownika, na którym znajduje się Ankieta. Uzupełnienie Ankiety jest dobrowolne, ale niezbędne w celu dobrania odpowiedniego Planu.
 6. Użytkownik ma 21 dni na uzupełnienie Ankiety, od momentu opłacenia zamówienia. W przypadku braku uzupełnienia Ankiety w tym czasie, Usługodawca ma prawo zwrócić całą kwotę wpłaty. Zwrot następuje tą samą drogą płatności, jaką Użytkownik opłacił zamówienie.
 7. Usługodawca przygotuje odpowiedni Plan na podstawie Ankiety w terminie do 5 dni roboczych, od momentu uzyskania uzupełnionej Ankiety oraz otrzymania odpowiedzi na ewentualne pytania, w celu wyjaśnienia niejasności związanych z Ankietą. Pytania zadawane są poprzez Czat znajdujący się na Koncie Użytkownika.
 8. W przypadku zamówienia Planu z usługą priorytetową czas trwania przygotowania Planu, czyli 24 godziny, liczone są od czasu wypełnienia i dodania Ankiety, oraz otrzymania odpowiedzi na ewentualne pytania, w celu wyjaśnienia niejasności związanych z Ankietą. Pytania zadawane są poprzez Czat znajdujący się na Koncie Użytkownika. W przypadku zamówienia Planu dla par z usługą priorytetową, czas liczony jest od momentu dodania drugiej Ankiety. Usługodawca zobowiązuje się do przygotowania i udostępnienia Planu na rzecz Użytkownika, w przeciągu maksymalnie 24 godzin. W przypadku niewywiązania się z umowy Usługodawca gwarantuje zwrot całej kwoty za Plan. Efektem tego Użytkownik otrzymuje Abonament na Usługę Płatną Plan za darmo, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.
 9. Usługodawca może nie rozpocząć realizacji Usługi, jeśli uzna, że istnieje ryzyko zdrowotne bądź jakiekolwiek inne, które stanowi przeciwwskazanie do podjęcia zamówienia Usługi Plan. W takim przypadku cała wpłacona kwota zostanie zwrócona tą samą drogą, jaką zostało opłacone zamówienie.
 10. W przypadku braku możliwości dokonania zwrotu tą samą drogą, jaką zostało opłacone zamówienie, Usługodawca wyśle zapytanie na wskazany adres e-mail z prośbą o wskazanie numeru konta do wykonania zwrotu wpłaty na rzecz Użytkownika.
 11. Udostępnienie Usługi Plan poprzez umożliwienie zapoznania się z treściami cyfrowymi przez Użytkownika, jest równoznaczne z wykonaniem umowy przez Usługodawcę.

E. Płatności.

 1. Opłacenia Usługi Plan można dokonać wyłącznie przez dokonanie zamówienia w Serwisie Usługodawcy.
 1. Usługodawca oferuje możliwość płatności za Abonament na Usługę Plan na dwa sposoby:
  a) serwis Przelewy24 (oferowany przez operatora PayPro S.A.), w tym płatności kartą płatniczą. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań, Nowe miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP: 7792369887, REGON: 301345068.
  b) Standardowy przelew- Użytkownik otrzyma wszystkie niezbędne dane do wykonania samodzielnego przelewu.
 2. Użytkownik dokonujący wpłatę nie ponosi żadnych kosztów za szybki przelew Przelewy24. Wszelkie opłaty z tym związane ponosi Usługodawca.
 3. Wszystkie ceny Abonamentów na Plany wyrażone są w polskich złotych (PLN). Ceny podane w Serwisie są cenami brutto czyli zawierają podatek od towarów i usług (VAT).
 4. Płatności za Usługi można dokonywać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 5. Wszystkie ceny podane w Serwisie są kwotami jednorazowymi, obowiązującymi za dany Abonament na Usługę, dokładnie opisany i określony w odpowiednim i widocznym miejscu.
 6. W przypadku zamówienia Abonamentu na Plan, ale nie opłacenia go w odpowiednim czasie, ustalonym poprzez system płatności Przelewy24, Usługodawca ma prawo usunąć Konto Użytkownika, jakie zostało założone w momencie złożenia zamówienia wraz z anulowaniem płatności.

F. Abonament.

 1. Usługodawca oferuje Usługę Plan w Abonamencie do wyboru na czas:
  – 6 tygodni (42 dni)
  – 12 tygodni (84 dni).
 2. Start Abonamentu na Plan liczony jest od ustawionej daty startu Planu przez Użytkownika. Datę startu Użytkownik określa samodzielnie poprzez Konto Użytkownika. Jeśli Użytkownik nie ustawi daty startu planu, Abonament rozpocznie się po 14’stu dniach od dnia udostępnienia Planu przez Usługodawcę. O udostępnieniu planu Usługodawca informuje Użytkownika poprzez Czat na Koncie Użytkownika.
 3. Użytkownik ma prawo zmienić start Abonamentu na Plan, opóźniając go o dowolną ilość dni, ale nie więcej niż 14 dni, licząc od dnia udostępnienia Planu przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika.
 4. W przypadku braku zmiany startu Abonamentu przez Użytkownika w ciągu 14 dni od dnia udostępnienia Planu, po tym czasie Użytkownik traci możliwość zmiany daty startu Abonamentu.
 5. W wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach na wyraźną prośbę Użytkownika, Usługodawca może, ale nie musi, opóźnić start Abonamentu na Plan do maksymalnie 31 dni, licząc od dnia udostępnienia Planu przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika.
 6. Po zakończeniu trwania Abonamentu Użytkownik może, ale nie musi, zamówić kolejny Abonament. W przypadku zamówienia nowego Abonamentu, Użytkownik winien uiścić stosowną opłatę za kolejny Abonament, zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem w Serwisie. W przypadku braku chęci zamówienia kolejnego Abonamentu, Użytkownik nie musi uiszczać dodatkowych kosztów.

G. Konto Użytkownika.

 1. Konto Użytkownika tworzy się w Serwisie Usługodawcy automatycznie na użytek Użytkownika, po złożeniu zamówienia. Wszystkie funkcjonalności Konta Użytkownika zostaną udostępnione po opłaceniu zamówienia.
 2. Konto Użytkownika jest indywidualne dla każdego Użytkownika. W przypadku zamówienia Planu dla par, przysługuje jedno Konto Użytkownika dla dwóch osób z danej pary Użytkowników jednego zamówienia.
 3. Konto Użytkownika stanowi zbiór funkcjonalności udostępnionych przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, a także zbiór danych wprowadzonych przez Użytkownika, niezbędnych do dobrania Usługi Plan.
 4. Dostęp do konta Użytkownika ma Użytkownik oraz personel Usługodawcy.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika, w zakresie koniecznym dla usunięcia zakłócenia lub problemu w funkcjonowaniu Konta lub Serwisu.
 6. Użytkownik otrzymuje pełny dostęp do Konta Użytkownika na czas trwania zamówionego Abonamentu.
 7. Po zakończeniu trwania Abonamentu (jako zakończenie Abonamentu uznaje się kolejny dzień, po ostatnim dniu trwania Abonamentu), Użytkownik otrzymuje niepełny dostęp do Konta Użytkownika, poprzez który może dokonać zamówienia kolejnego Abonamentu na Plan. Niepełny dostęp do Konta Użytkownika Użytkownik otrzymuje na 14 dni od dnia zakończenia trwania Abonamentu.
 8. W przypadku gdy Użytkownik nie dokona zamówienia kolejnego Abonamentu, ale nie szybciej niż po 14 dniach i nie później niż po 60 dniach, od dnia zakończenia trwania obowiązującego Abonamentu, Usługodawca dokona kasacji Konta Użytkownika z Serwisu, wraz z pełną jego zawartością.
 9. Usługodawca wyśle wiadomość na adres email podany przy zamówieniu (lub na adres email wskazany przez Użytkownika na Koncie Użytkownika), przypominający o ukończonym Abonamencie, w dniu zakończenia Abonamentu
 10. Jeśli Użytkownik zamówi pierwszy Abonament, ale nie uiści odpowiedniej opłaty na rzecz Usługodawcy, Usługodawca dokona kasacji Konta Użytkownika założonego podczas procesu zamówienia, nie szybciej niż 7 dni i nie później niż 30 dni po dokonaniu zamówienia.
 11. Kasacja Konta Użytkownika jest procedurą nieodwracalną.
 12. Po dokonaniu kasacji Konta Użytkownika przez Usługodawcę, Użytkownik otrzyma powiadomienie w wiadomości email na adres podany przy dokonaniu zamówienia (lub na adres email wskazany przez Użytkownika na Koncie Użytkownika), o dokonanej kasacji Konta Użytkownika.

H. Kontakt Użytkownika Usługi Plan z Usługodawcą.

 1. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby zapewnić, jak najlepszą komunikację z Użytkownikiem Usługi Plan.
 2. Komunikacja w zakresie Usługi Plan odbywa się poprzez Czat znajdujący się na Koncie Użytkownika i trwa od dnia opłacenia Abonamentu, do dnia zakończenia Abonamentu. Po zakończeniu trwania Abonamentu na Plan, Usługodawca ma prawo nie odpowiadać Użytkownikowi na zadane pytania związane z Planem.
 3. Użytkownik ma prawo do zadawania wszelkich pytań związanych z Planem, poprzez Czat, na które Usługodawca zobowiązuje się odpowiedzieć, zgodnie z posiadaną wiedzą. Użytkownik oświadcza, że nie będzie zadawał niestosownych pytań Usługodawcy, wykraczających poza Usługę Plan.
 4. Usługodawca ma prawo do zadawania wszelkich pytań związanych z Planem, w celu polepszenia jakości Usługi Plan, na które Użytkownik zobowiązuje się odpowiedzieć, zgodnie z prawdą.
 5. Zabrania się używania wulgaryzmów, a także wszelkich obraźliwych treści.
 6. Usługodawca zapewnia odpowiedź Użytkownikowi Usługi Plan na wszystkie pytania związane z Planem do 48 godzin, od momentu wysłania zapytania, licząc dni robocze, pomijając dni ustawowo wolne od pracy. Przekroczenie tego czasu może skutkować zerwaniem umowy przez Użytkownika, który może żądać zwrotu opłaconej należności za Abonament na Usługę Plan.
 7. Użytkownik zezwala Usługodawcy na przesyłanie pytań drogą elektroniczną (poprzez wiadomości email, na adres email Użytkownika wskazany na Koncie Użytkownika), związanych z Usługą Plan przez cały okres trwania Abonamentu oraz po zakończeniu trwania Abonamentu, w zakresie Abonamentu, zamówień, płatności oraz kasacji Konta Użytkownika.

I. Plan- postanowienia ogólne.

 1. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby dobrać optymalny Plan, który będzie miał za zadanie pomóc Użytkownikowi w osiągnięciu wyznaczonego w Ankiecie celu sylwetkowego. Usługodawca dobierze Plan żywieniowy i/ lub treningowy, na podstawie Ankiety, a także odpowiedzi na ewentualne pytania (wynikające z możliwych nieścisłości zawartych w Ankiecie) zadane Użytkownikowi przez Usługodawcę.
 2. Usługodawca udostępnia Plan Użytkownikowi wyłącznie poprzez Konto Użytkownika. Plan stanowi treść cyfrową, dostępną w pliku w formacie PDF, a także w postaci treści zawartej na Koncie Użytkownika. Usługodawca nie udostępnia Planów w inny sposób.
 3. Usługodawca wprowadza ewentualne zmiany w planie wtedy, kiedy uzna to za słuszne i wyłącznie w trakcie trwania Abonamentu. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby Plan, jak również wszelkie niezbędne jego modyfikacje, w jak najlepszym stopniu służyły Użytkownikowi.
 4. Użytkownik zobowiązuje się uzupełniać tabele pomiarowe (aktualną wagę oraz obwody poszczególnych partii ciała) nie rzadziej niż co 14 dni, rozpoczynając od dnia rozpoczęcia Abonamentu. Jest to niezbędne do wprowadzania ewentualnych zmian w Planie Użytkownika przez Usługodawcę, mających na celu poprawę efektów Planu.
 5. Użytkownik w ramach Abonamentu zobowiązuje się do stałego informowania Usługodawcy w sprawach związanych ze zmianami w sylwetce jeśli uzna, że zachodzą one w nieodpowiednim tempie. Usługodawca zobowiązuje się do przeanalizowania wiadomości, zapoznania się z tabelami pomiarowymi oraz ewentualnymi zdjęciami sylwetki w celu zmiany Planu, o ile uzna to za konieczne.
 6. Użytkownik ma prawo zgłaszać swoje spostrzeżenia oraz wątpliwości, do których ustosunkuje się Usługodawca.
 7. Użytkownik oznajmia, że brak wiadomości wysyłanych do Usługodawcy świadczy o prawidłowo dobranym Planie i braku konieczności jakichkolwiek zmian, przez cały okres trwania Abonamentu.
 8. Użytkownik ma dostęp do Planu na Koncie Użytkownika, przez czas trwania Abonamentu. Po zakończeniu trwania Abonamentu, Użytkownik traci dostęp do Planów oraz traci możliwość korzystania z funkcji pełnego dostępu do Konta Użytkownika.
 9. Użytkownik może, ale nie musi, zamówić kolejny Abonament na Plan, aby zachować ciągłość trwania Usługi.
 10. W przypadku zamówienia Abonamentu na 6 tygodni, Usługodawca dobierze Użytkownikowi jeden Plan, na cały okres trwania Abonamentu.
 11. W przypadku zamówienia Abonamentu na 12 tygodni, Użytkownik otrzyma jeden Plan, a także możliwość jednorazowej zmiany Planu po upłynięciu 6 tygodni trwania Abonamentu. Użytkownik może skorzystać ze zmiany Planu, odpowiadając na zestaw pytań. Usługodawca wyśle zestaw pytań poprzez Czat, w terminie nie szybszym niż 35, oraz nie późniejszym niż 42 dni od dnia rozpoczęcia Abonamentu. Użytkownik odpowiadając na pytania potwierdza chęć zmiany Planu. Usługodawca na podstawie otrzymanych odpowiedzi, dobierze na rzecz Użytkownika nowy Plan (maksymalnie w 72 godziny, licząc dni robocze, od chwili otrzymania wszystkich odpowiedzi), który posłuży Użytkownikowi do końca trwania Abonamentu za dany Plan. Użytkownik, który nie wyśle odpowiedzi oznajmia, że jeden Plan jaki otrzymał spełnia oczekiwania i nie wymaga zmian do końca trwania Abonamentu.
 12. Usługodawca dobierze optymalną kaloryczność dla każdego Użytkownika, na podstawie informacji zawartych w ankiecie. Usługodawca nie zmienia kaloryczności na życzenie Użytkownika. Usługodawca może dokonać zmiany kaloryczności, jak również podziału makroskładników, jeśli uzna to za słuszne, w celu ulepszenia działania Planu. Użytkownik ma prawo zgłaszać swoje spostrzeżenia oraz wątpliwości, do których ustosunkuje się Usługodawca.
 13. W przypadku zamówienia Planów żywieniowych dla pary, Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby Plany były jak najbardziej zbliżone do siebie pod względem produktów wykorzystanych w danym posiłku, ale nie zapewnia, że wszystkie propozycje dań będą skomponowane z tych samych produktów. W przypadku różnych preferencji smakowych/ nietolerancji/ alergii pokarmowych, Plany żywieniowe w Planach dla par mogą mieć inne propozycje dań.

J. Odstąpienie od umowy.

 1. Użytkownik, który zawarł umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, z zastrzeżeniem postanowień ust.3 poniżej.
 2. Użytkownik odstępujący od umowy winien poinformować Usługodawcę o chęci odstąpienia, wysyłając wiadomość ze swojego adresu email (wskazanego przy składaniu zamówienia) na adres: kontakt@healthybody.pl, w tytule wpisując „Odstąpienie od umowy – numer zamówienia” lub listownie na adres Usługodawcy: CALMA Alicja Jeda-Loch, ul. Jutrzenki 26, 67-210 Szczyglice.
 3. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. art. 38 pkt. 1) oraz 13), w momencie udostępnienia Użytkownikowi Usługi Płatnej Plan, Użytkownik traci prawo odstąpienia od umowy. Użytkownik został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę, utraci prawo odstąpienia od umowy.

K. Postpowanie reklamacyjne.

 1. Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji w zakresie Usług świadczonych przez Usługodawcę. Użytkownik powinien złożyć reklamację niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia. Zgłoszenie powinno zawierać opis nieprawidłowego wykonania usługi oraz dane kontaktowe zgłaszającego reklamację (Użytkownika) wraz z adresem kontaktowym.
 2. Reklamacje należy zgłaszać wysyłając e-mail na adres: kontakt@healthybody.pl, w tytule wpisując „Reklamacja – numer zamówienia” lub listownie na adres Usługodawcy: CALMA Alicja Jeda-Loch, ul. ul. Jutrzenki 26, 67-210 Szczyglice.
 3. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków uniemożliwiających prawidłowe rozpatrzenie reklamacji, Usługodawca zwróci się do Użytkownika o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszneiu reklamacji.
 4. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia wpływu rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 5. Usługodawca informuje Użytkownika o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji w tym poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223

Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596

Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

§6 Prawa autorskie.

 1. Wszelkie utwory zawarte w Serwisie: nazwa Serwisu, logo, treści, materiały graficzne, zdjęcia, oprogramowanie oraz baza danych Serwisu, stanowią przedmiot praw autorskich i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2018.1191 z późniejszymi zmianami).
 2. Usługodawca dopuszcza korzystanie z wyżej wymienionych utworów wyłącznie w zakresie, który nie wykracza poza użytek dozwolony na gruncie obowiązującego prawa.
 3. Materiały udostępnione Użytkownikowi w ramach Usługi Plan stanowią własność Usługodawcy zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2018.1191 z późniejszymi zmianami).
 4. Korzystanie z Serwisu oraz korzystanie z udostępnionych materiałów w ramach Usługi Plan nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw autorskich, w tym praw na dobrach niematerialnych do utworów w nich zawartych.

§7 Ochrona danych osobowych i pliki cookies.

Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem:https://healthybody.pl/polityka-prywatnosci-plikow-cookies/

§8 Newsletter.

 1. Wraz z rejestracją do Newslettera, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach, promocjach, innych wydarzeniach, akcjach promocyjnych i tym podobnych, organizowanych przez Właściciela Serwisu healthybody.pl.
 2. Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest firma CALMA Alicja Jeda-Loch z siedzibą przy ul. ul. Jutrzenki 26, 67-210 Szczyglice, NIP: 6932149318; e-mail: kontakt@healthybody.pl
 3. Newletter wysyłany jest wyłącznie do Użytkowników, które zapiszą się do Newslettera. Nie jest on wysyłany Użytkownikom innych Usług, którzy nie deklarowali chęci uczestniczenia w Newsletterze.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zapisania się do Newslettera. Usługa Newsletter udostępniona jest przez Właściciela Serwisu.
 5. W ramach usługi Newsletter na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, Administrator Serwisu będzie przesyłać wiadomości elektroniczne.
 6. Użytkownik Serwisu ma prawo korzystać z Usługi Newsletter za darmo.
 7. Newsletter jest wysyłany w częstotliwości uznanej przez Usługodawcę za stosowną.
 8. Każdy Newsletter zawiera:
  – Informacje o jego Nadawcy,
  – Informacje o tematyce Newslettera, w polu „Temat”,
  – Informacje o sposobie rezygnacji bądź zmianie preferencji usługi Newsletter (link do odpowiednich ustawień usługi Newsletter w Serwisie),
  – Przetwarzaniu danych osobowych, opisany w Polityce Prywatności i Plików Cookies
 9. W celu zmiany adresu poczty elektroniczne w usłudze Newsletter, należy wypisać się z Usługi Newsletter w danym koncie email poprzez odnośnik w emailu i zapisać się ponownie w dziale „Newsletter”, podając inny adres email.
 10. Usunięcie adresu poczty elektronicznej z listy mailingowej usługi Newsletter następuje po kliknięciu w link dezaktywujący znajdujący się w stopce każdego maila usługi Newsletter.

§9 Postanowienia końcowe.

 1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie z Serwisu. Regulamin dostępny jest pod adresem: www.healthybody.pl/regulamin/
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. O treści zmian Regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez uiszczenie informacji w Serwisie Usługodawcy lub poprzez wiadomość email.
 3. W przypadku zmiany Regulaminu, wszystkie umowy zawarte i zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy i złożenia zamówienia przez Użytkownika.
 4. Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.11.2021 r.