Regulamin Serwisu Internetowego HealthyBody.pl

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania z usług serwisu healthybody.pl zwanego dalej Serwisem/ Serwisem Internetowym. Właściciel Serwisu ustala Regulamin. Jest ogólnodostępny pod adresem https://www.healthybody.pl/regulamin/ Przed rozpoczęciem korzystania z usług Serwisu, Użytkownik zobowiązuje się przeczytać poniższy Regulamin. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne, z tym że:

§1 Definicje

Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Abonament – wykupienie usługi płatnej plan, na określony w umowie czas.

 2. Administrator – Administratorem Serwisu, Danych Osobowych oraz Usług jest firma INTEGRAL sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Generała Władysława Sikorskiego 48/7; 67-200 Głogów, NIP: 6932187448, KRS: 0000861537; e-mail: kontakt@healthybody.pl

 3. Dane osobowe – dane swym zakresem odpowiadające przedmiotowi regulacji Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

 4. Hasło – dowolny ciąg znaków wybrany przez Użytkownika podczas Rejestracji w Serwisie, w celu zabezpieczenia dostępu do Konta.

 5. Konto – indywidualny dla każdego Użytkownika panel zamieszczony na Stronie Internetowej Serwisu, uruchomiony przez Usługodawcę, po dokonaniu Rejestracji.

 6. Nazwa Użytkownika/ Login – dowolny ciąg znaków służący do założenia oraz identyfikacji Konta.

 7. Osoba Trzecia – osoba niezwiązana z Serwisem.

 8. Plan – indywidualnie dobrana Usługa na określony w umowie czas. Plan stanowi treść cyfrową w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 9. Prawa autorskie – prawa swym zakresem odpowiadające przedmiotowi regulacji Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, ze zm.);

 10. Regulamin – niniejszy regulamin.

 11. Rejestracja – czynność wymagana do utworzenia Konta w Serwisie.

 12. Serwis Internetowy – dostępny pod adresem https://www.healthybody.pl/, wraz z wszystkimi podstronami, który umożliwia Użytkownikom przechowywanie Treści oraz wymianę informacji za pośrednictwem, którego świadczona jest Usługa.

 13. Siła Wyższa – zdarzenie nadzwyczajne o charakterze zewnętrznym wobec Strony, niezależne od danej Strony, któremu Strona nie mogła zapobiec przy dołożeniu należytej staranności.

 14. Strony – Właściciel i Użytkownik lub osoba przez nie upoważniona.

 15. Treści – treści tekstowe, dźwiękowe, graficzne lub multimedialne w rozumieniu Ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych zamieszczane przez Użytkownika w Serwisie.

 16. Usługa – usługa świadczona Użytkownikowi przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie oraz w specyfikacji danej usługi.

 17. Usługa Płatna – usługa dodatkowa, za którą należy uiścić stosowną opłatę zgodnie ze specyfikacją danej usługi, zawierana na określony czas.

 18. Usługodawca/ Właściciel Serwisu – Usługodawcą oraz Właścicielem Serwisu healthybody.pl jest firma INTEGRAL sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Generała Władysława Sikorskiego 48/7; 67-200 Głogów, NIP: 6932187448, KRS: 0000861537; e-mail: kontakt@healthybody.pl

 19. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia. Użytkownikami serwisu HealthyBody.pl mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, w rozumieniu prawa polskiego.

§2 Postanowienia ogólne i funkcjonalności Serwisu

 1. Nazwa Serwisu, całość i poszczególne części jego szaty graficznej, oprogramowanie oraz baza danych Serwisu, które zostały udostępnione Użytkownikom w formie Serwisu lub za jego pośrednictwem podlegają ochronie prawnej.

 2. Zabronione jest wykorzystywanie lub zmienianie pod własne potrzeby logo HB oraz ciągu wyrażeń „HealthyBody".

 3. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do wybranych usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu niektórym Użytkownikom, jeśli uzna to za słuszne/ dla dobra działalności Serwisu.

 4. Usługodawca stosuje mechanizm plików "cookies". Akceptacja regulaminu oznacza zapoznanie się i akceptację Polityki Prywatności i Plików Cookies.

 5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu lub usług świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste Osób Trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

 6. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy.

 7. Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu Internetowego było możliwe dla Użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.

 8. Właściciel Serwisu zobowiązuje się do zapewnienia możliwie najwyższej jakości i stabilności Serwisu, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia spowodowane działaniem Siły Wyższej lub Osób Trzecich.

 9. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania z Serwisu, spowodowaną wprowadzaniem nowych rozwiązań i udogodnień w ramach Serwisu.

 10. Użytkownik korzysta z Serwisu na własną odpowiedzialność, wszystkie treści: artykuły oraz informacje mają jedynie charakter czysto teoretyczny, właściciel Serwisu zaleca, aby decyzje dotyczące treningów, zdrowia, suplementów, odżywiania i innych informacji zawartych w Serwisie były konsultowane z odpowiednimi specjalistami przed jakimkolwiek ich wykorzystaniem.

 11. Zapytania do obsługi Serwisu internetowego powinny być kierowane na adres e-mail: kontakt@healthybody.pl.

§3 Rejestracja oraz Konto Użytkownika

 1. W celu dokonania rejestracji użytkownik dobrowolnie podaje podstawowe dane do założenia Konta. W trakcie Rejestracji Użytkownik:

 1. Użytkownik zobowiązuje się do nieudostępniania swojego Konta innym Użytkownikom ani Osobom Trzecim, a także Użytkownik nie może korzystać z kont innych Użytkowników.

 2. Użytkownik jest zobowiązany do dołożenia szczególnej staranności przy zachowaniu poufności utworzonego loginu oraz hasła dostępu. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie tych informacji osobom trzecim również, gdy jest to konsekwencją braku zachowania przez Użytkownika wymaganej ostrożności.

 3. Właściciel Serwisu zastrzega sobie możliwość zablokowania bądź usunięcia Konta Użytkownika, który nie stosuje się do postanowień Regulaminu, podał dane w Formularzu Rejestracyjnym/ Ankiecie niezgodne ze stanem faktycznym, postępuje w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego, lub gdy jego zachowanie zostanie uznane za szkodliwe dla Właściciela Serwisu bądź innych Użytkowników.

 4. Użytkownik ma możliwość rozwiązania umowy założenia Konta ze skutkiem natychmiastowym, w każdej chwili i bez podania przyczyn poprzez jego usunięcie. W celu usunięcia konta należy napisać do obsługi Serwisu, dostępnej pod adresem e-mail: kontakt@healthybody.pl.

 5. Wszelkie materiały, które Użytkownik otrzymuje od Właściciela Serwisu drogą online, mogą być wykorzystywane wyłącznie do użytku osobistego, bez prawa ich kopiowania i rozpowszechniania bez zgody Właściciela Serwisu. Materiały udostępniane w ramach współpracy stanowią własność Serwisu i objęte są prawem autorskim zgodnie z ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Nie dotrzymując tego punktu regulaminu, Użytkownik świadomie łamie prawo.

 6. W przypadku korzystania z formularza rejestracyjnego i kontaktowego Użytkownik ma obowiązek podawania aktualnych danych, zgodnych ze stanem faktycznym.

 7. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez Osoby Trzecie, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Usługodawca nigdy nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

§4 Usługa Płatna Plan

A. Postanowienia

 1. Użytkownikiem Usługi Płatnej Plan może być jedynie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zaakceptowała w całości treść niniejszego Regulaminu. Dodatkowo osoba wykupująca dostęp do Usług Płatnych Plan musi być świadoma swojego stanu zdrowia, czyli w ciągu ostatnich 6 miesięcy konsultowała swój stan zdrowia z lekarzem, który nie wykrył żadnych przeciwwskazań do stosowania odpowiednio zbilansowanego Planu Żywieniowego (PŻ), wraz z odpowiednim Planem Suplementacyjnym (PS) oraz wykonywania ćwiczeń fizycznych zawartych w Planie Treningowym (PT). Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść informacji przekazanych Usługodawcy, na podstawie których Usługodawca przygotowuje Plan Treningowy (PT) i/lub Plan Żywieniowy (PŻ) i/lub Plan Suplementacyjny (PS) przeznaczony dla Użytkownika. Usługodawca zaleca, aby przed skorzystaniem z usługi Użytkownik skonsultował z właściwym lekarzem wpływ wprowadzenia planu na stan zdrowia Użytkownika. Użytkownik bierze pełną odpowiedzialność za swoje zdrowie. Jakiekolwiek utajenia chorób/ dysfunkcji lub innych procesów mogących niekorzystnie wpłynąć na zdrowie / funkcjonowanie organizmu przy zastosowaniu PŻ, PT lub PS – bierze na swoją odpowiedzialność.

 2. Informacje zawarte na stronie Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.

 3. Usługa Płatna Plan nie jest źródłem wiedzy medycznej, a wszelkie zawarte w nim informacje nie mogą być traktowane jako zastępstwo konsultacji z lekarzem, farmaceutą, fizjoterapeutą, ortopedą bądź dietetykiem klinicznym.

 4. Użytkownik Usług Płatnych Plan został poinformowany, że jakiekolwiek choroby, dysfunkcje lub problemy: metaboliczne, układu hormonalnego, oddechowego, sercowo-naczyniowego, pokarmowego, nerwowego, kostno-stawowego, moczowego, immunologicznego i wszelkich innych niewymienionych wyżej, mogą wpłynąć niekorzystnie na efekt korzystania z PŻ, PT i PS. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności, za brak skuteczności oraz za wszystkie możliwe w wystąpieniu dolegliwości/ choroby/ dysfunkcje/ patologie i inne, na rzecz Użytkownika korzystającego z Usługi Płatnej Plan.

 5. Użytkownik Usług Płatnych Plan został poinformowany, że tempo zmiany sylwetki jest w każdym przypadku indywidualne i nie można jednoznacznie określić ile czasu zajmie osiągnięcie wyznaczonego celu. Usługodawca nigdy nie zapewnia i nie gwarantuje osiągnięcia danego celu, jaki założył sobie Użytkownik w określonym czasie.

 6. Użytkownik Usług Płatnych Plan został poinformowany, iż oczekiwane efekty, jakie ma przynieść korzystanie z Usług Płatnych, mogą nie zostać osiągnięte z powodu nieodpowiedniego wykonywania ćwiczeń (PT) oraz niestosowania się do wszystkich zaleceń planów żywieniowych (PŻ) i suplementacyjnych (PS).

 7. Użytkownik Usług Płatnych został poinformowany, iż w przypadku Usługi Płatnej PT możliwe jest wystąpienie schorzeń bądź urazów, które są niezależne od Administratora Usług Płatnych, a wynikające z przeciążenia organizmu bądź wrodzonej wady Użytkownika Usług Płatnych. Administrator Usług Płatnych rekomenduje, aby zminimalizować ryzyko kontuzji, korzystać regularnie z konsultacji medycznych. Dodatkowo w razie jakichkolwiek wątpliwości co do poprawności wykonywania konkretnego ćwiczenia Administrator Usługi Płatnej sugeruje skorzystanie z konsultacji lokalnego fizjoterapeuty lub certyfikowanego trenera. W przypadku PT Użytkownik Usługi Płatnej przed rozpoczęciem korzystania z PT ma obowiązek poinformować Administratora Usługi Płatnej o problemach zdrowotnych, w tym schorzeniach, urazach, wadach wrodzonych oraz kontuzjach.

 8. Administrator usług płatnych udziela jedynie zaleceń i wskazówek dotyczących żywienia i treningu oraz suplementacji, i nie jest on odpowiedzialny za ewentualne występowanie efektów ubocznych z wykonywania i stosowania się do zaleceń.

 9. Administrator Usług Płatnych zastrzega, iż suplementacja środkami innymi niż dopuszczone do obrotu i dozwolone do samodzielnego stosowania przez Prawo Farmaceutyczne zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku nie będzie brana pod uwagę w trakcie opracowywania planów dietetycznych oraz treningowych. Administrator Usług Płatnych nie jest też odpowiedzialny za ewentualne efekty uboczne, które mogą wynikać z samodzielnego stosowania tychże substancji w trakcie realizacji otrzymanych planów.

 10. Wszelkie materiały udostępniane Użytkownikom Usług Płatnych w ramach poszczególnych Usług Płatnych stanowią własność Administratora Usług Płatnych i są objęte ochroną, która wynika z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykupienie Usługi Płatnej nie stanowi zawarcia, ani nie jest podstawą do roszczenia o zawarcie umowy o przeniesieniu na Użytkownika Usług Płatnych wyżej wymienionych majątkowych praw autorskich zarówno w części, jak i całości.

 11. Przez cały okres trwania Usługi Płatnej oraz przez 8 tygodni od momentu zakończenia trwania Usługi Płatnej Plan, Użytkownik Usługi Płatnej zezwala Administratorowi Usług Płatnych na przesyłanie za pomocą poczty elektronicznej lub poprzez komunikator messenger (facebook) lub innym kanałem komunikacji, informacji dotyczących stosowania i/ lub wykonywania Usługi Płatnej.

 12. Administrator Usług Płatnych jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w razie naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Użytkownika Usług Płatnych.

 13. Administrator Usług Płatnych zastrzega, iż w przypadku prowadzenia prac konserwacyjnych bądź wystąpienia problemów w transmisji danych dostęp do Serwisu Usług Płatnych może być ograniczony, a nawet niemożliwy. Administrator Usług Płatnych oświadcza, iż w przypadku wystąpienia w/w problemów dołoży wszelkich starań, aby ograniczenia występowały jak najrzadziej oraz trwały jak najkrócej.

 14. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych Usług, w celu polepszenia ich świadczenia.

 15. W trakcie korzystania z Usług Płatnych Użytkownicy zobowiązani są do podania swoich oczekiwań, określonych jako cel korzystania z Usług Płatnych. Administrator Usług Płatnych zastrzega sobie prawo do modyfikacji celów określonych przez Użytkownika po przeanalizowaniu danych Użytkownika wprowadzanych przez niego do Serwisu.

 16. Usługa Płatna Plan wykonywana jest na jeden cel, do wyboru w ankiecie lub podczas wywiadu. W trakcie trwania Usługi Płatnej Plan nie ma możliwości zmiany celu, w ramach jednego Planu. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy taką zmianę podejmie Usługodawca.

 17. Jeśli Użytkownik wyrazi chęć zmiany celu i zostanie on zaakceptowany przez Usługodawcę, Użytkownik może zakupić kolejny plan, który zostanie dobrany indywidualnie do potrzeb.

 18. Usługa Płatna Plan jest układana, dobierana i zmieniana na potrzeby Użytkownika wyłącznie podczas trwania Abonamentu. Abonament stanowi czas trwania Usługi Płatnej Plan, zawarty w umowie. Po zakończeniu trwania Abonamentu Usługodawca nie wprowadza żadnych zmian w planie. W razie chęci otrzymywania dalszych wskazówek na temat Usługi Płatnej Plan, Użytkownik zobowiązany jest do zamówienia i opłacenia nowego Abonamentu, na określony czas.

B. Eliminacja z możliwości zamówienia Usługi Płatnej Plan

 1. Użytkownikiem Usługi Płatnej Plan może być wyłącznie osoba pełnoletnia, w rozumieniu prawa Polskiego. Osoby, które nie ukończyły 18. roku życia, nie mogą korzystać z Usługi Płatnej Plan.

 2. Użytkownikiem Usługi Płatnej Plan Treningowy (PT) nie mogą być osoby cierpiące na: wady serca, wady kręgosłupa, przepukliny, dysfunkcje narządu ruchu, przewlekłe schorzenia lub niewydolność układu oddechowego, przewlekłe choroby zapalne stawów lub posiadające protezy, a także urazy stanowiące przeciwwskazanie do podjęcia treningu, w tym osoby odbywające rehabilitację.

   

 3. Użytkownikiem Usługi Płatnej Plan Żywieniowy (PŻ) i Plan Suplementacyjny (PS) nie mogą być osoby posiadające choroby i dysfunkcje: cukrzycę (niezależnie od typu), choroby lub po przeszczepie nerek, choroby wątroby (w tym marskość), wrzody i choroby układu trawiennego, refluks, kandydozę, dysfunkcje trzustki, uchyłkowe zapelenie jelit, dysfunkcje dróg żółciowych, zespół jelita drażliwego, nowotwory układu trawiennego, PCOS, chorobę Cushinga, boleriozę, toczeń oraz po resekcji jakiegokolwiek z narządów wewnętrznych. Usługi Płatne Plan są kierowane jedynie do osób zdrowych. Zamawiając plan, przyjmujesz to do wiadomości i deklarujesz, że jesteś osobą zdrową.

 4. Dodatkowo Użytkownikiem Usługi Płatnej Plan, nie mogą być kobiety w ciąży, karmiące piersią, a także wszelkie osoby zmagające się z zaburzeniami natury psychicznej, szczególnie mające objawy somatyczne.

 5. Usługodawca nie bierze żadnej odpowiedzialności za Użytkownika, który pomimo powyższych wskazań w regulaminie – zamówił Usługę Płatną Plan.

 6. W przypadku zamówienia Usługi Płatnej Plan przez Użytkownika posiadającego jakiekolwiek wykluczenia – nie będą one brane pod uwagę przy doborze Planu.

 7. Użytkownik potwierdza, że wszystkie następstwa spowodowane korzystaniem z Usług Płatnych Plan, bierze na własną odpowiedzialność.

 8. Usługa Płatna Plan kierowana jest wyłącznie do osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczych. Usługodawca nie wykonuje Usług na rzecz firm, a jedynie do osób, które nie deklarują celów gospodarczych dokonanej transakcji.

C. Zamówienie oraz realizacja

 1. Usługę Płatną Plan można zamawiać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

 2. Zamówienia planu można dokonać wyłącznie poprzez Serwis Internetowy https://healthybody.pl

 3. Warunkiem dokonania zamówienia jest podanie danych: imienia, nazwiska, adresu email, zapoznania się i akceptacji Regulaminu, Polityki Prywatności i Plików Cookies oraz opłacenia usługi. Podanie danych, jak również akceptacja jest dobrowolna, ale są to elementy niezbędne w celu złożenia zamówienia.

 4. Użytkownik zamawia Abonament na Usługę Płatną Plan, na określony w umowie czas. Abonament jest liczony od dnia udostępnienia przez Usługodawcę Planu, na rzecz Użytkownika.

 5. Po dokonaniu zamówienia, na podany przy zamówieniu adres e-mail, automatycznie zostanie wysłana instrukcja logowania do Konta Użytkownika, na którym znajduje się ankieta. Uzupełnienie ankiety jest dobrowolne, ale niezbędne do przygotowania odpowiedniego planu. Użytkownik ma 21 dni na uzupełnienie ankiety, od momentu opłacenia zamówienia. W przypadku braku uzupełnienia ankiety w tym czasie Usługodawca ma prawo zwrócić dokładną kwotę wpłaty w taki sam sposób, w jaki ją otrzymał.

 6. Usługodawca przygotuje odpowiedni Plan na podstawie ankiety w terminie do 5 dni roboczych, od momentu uzyskania wszystkich niezbędnych odpowiedzi/ wypełnienia ankiety, wytłumaczenia niejasności, a także opłaceniu Usługi (zaksięgowana kwota na koncie firmowym bądź koncie operatora płatności Przelewy24 realizowane przez firmę PayPro S.A.). W wyjątkowych przypadkach, wykonanie Usługi może się wydłużyć do 7 dni roboczych, ze względu na działanie czynników niezależnych od Usługodawcy, jak również zewnętrznych (Siły Wyższe lub Osoby Trzecie).

 7. W przypadku zamówienia Planu z usługą priorytetową czas trwania przygotowania Planu, czyli 24 godziny, liczone są od czasu wypełnienia i dodania ankiety. W przypadku zamówienia Planu dla par z usługą priorytetową, czas liczony jest od momentu dodania drugiej ankiety. Usługodawca zobowiązuje się do przygotowania i udostępnienia Planu na rzecz Użytkownika, w przeciągu maksymalnie 24 godzin. W przypadku niewywiązania się z umowy Usługodawca gwarantuje zwrot całej kwoty za Plan. Efektem tego Użytkownik otrzymuje Abonament na Usługę Płatną Plan za darmo, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

 8. Usługodawca dobierze odpowiedni Plan dla Użytkownika, na podstawie wypełnionej ankiety/ otrzymanych odpowiedzi, po wyborze odpowiedniej Usługi. Użytkownik zapewnia, że dane podane w ankiecie/ odpowiedziach są zgodne z prawdą. Wszelkie ukrywanie prawdy/ nieprawdziwe dane – łamią zasady regulaminu, co może wiązać się z zamknięciem dostępu do Konta Użytkownika, a także dalszej możliwości korzystania z Usługi Płatnej Plan.

 9. Rozpoczęcie Abonamentu Usługi Plan, określonego przy zamówieniu danej Usługi, następuje w momencie udostępnienia planu w Koncie Użytkownika.

 10. Administrator Usług Płatnych może nie rozpocząć realizacji Usługi, jeśli uzna, że istnieje ryzyko zdrowotne bądź jakiekolwiek inne, które stanowi przeciwwskazanie do podjęcia zamówienia Usługi Płatnej Plan. W takim przypadku cała wpłacona kwota zostanie zwrócona na konto, spod którego została opłacona Usługa. W przypadku wpłaty poprzez pośrednika – Usługodawca wyśle zapytanie na wskazany adres e-mail z prośbą o wskazanie numeru konta do wykonania zwrotu wpłaty na rzecz Użytkownika.

 11. Udostępnienie Usług Płatnych w postaci PT, PS i PŻ poprzez umożliwienie zapoznania się z treściami cyfrowymi przez Użytkownika jest równoznaczne z wykonaniem Umowy przez Administratora Usług Płatnych.

D. Dostęp do konta użytkownika

 1. Przy wyborze zamówienia Planu poprzez Serwis Internetowy, każdemu Użytkownikowi zostanie założone Konto Użytkownika. Konto stanowi miejsce zbioru wszelkich informacji uzyskanych przez Użytkownika od Usługodawcy, łącznie z ankietą wstępną.

 2. Użytkownik ma dostęp do wszystkich aktualnych Treści związanych z wykonaniem Usługi Płatnej Plan przez cały okres trwania Abonamentu Usługi Płatnej Plan zawartego w umowie.

 3. W trakcie trwania Abonamentu Użytkownik ma wgląd do danego, aktualnego Planu, przez cały okres jego trwania.

 4. Użytkownik ma wgląd do ostatniego otrzymanego Planu przez 7 dni, od momentu zakończenia Abonamentu.

 5. Po zakończeniu trwania Abonamentu, Konto Użytkownika przestaje być Kontem Użytkownika Usługi Płatnej Plan. Nie ma dostępu do wszystkich udostępnionych narzędzi dostępnych podczas trwania Abonamentu.

 6. Usługodawca może usunąć Konto Użytkownika 7 dni po zakończeniu trwania Abonamentu, jeśli nie został zamówiony i opłacony kolejny Abonament na Plan.

 7. Usługodawca zobowiązuje do usunięcia Konta Użytkownika w maksymalnie 60 dni od momentu zakończenia Abonamentu na Usługę Płatną Plan. Wraz z kasacją konta Użytkownika zostają skasowane wszystkie informacje zawarte w ankiecie, Plany, komunikator rozmów, zdjęcia, tabele pomiarowe oraz wszystko, co związane z Kontem Użytkownika Usługi Płatnej Plan.

 8. Usługodawca nie wysyła wiadomości przypominających o zbliżającym się terminie zakończenia trwania Abonamentu. Czas trwania abonamentu wskazany jest w zakładce "Plan żywieniowy" i/ lub "Plan treningowy", przy indywidualnie dobranych Planach. Użytkownik nie wniesie żadnych roszczeń w przypadku kasacji Konta Użytkownika, po zakończeniu trwania Abonamentu.

 9. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika, w zakresie koniecznym dla usunięcia zakłócenia lub problemu w funkcjonowaniu Konta lub Serwisu.

 10. Usługodawca może usunąć Konto Użytkownika, który dokonał zamówienia Abonamentu na Usługę Płatną Plan, lecz nie dokonał płatności w terminie do 7 dni od momentu zamówienia.

E. Kontakt

 1. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby zapewnić, jak najlepszą komunikację z Użytkownikiem podczas trwania Abonamentu Usługi Płatnej Plan. Użytkownik ma prawo do zadawania pytań poprzez wbudowany w Koncie Użytkownika "komunikator".

 2. Zabrania się używania wulgaryzmów, a także wszelkich obraźliwych treści przez Strony.

 3. Usługodawca zapewnia odpowiedź Użytkownikowi Usługi Płatnej Plan na wszystkie pytania związane z Planem do 48 godzin, od momentu wysłania zapytania, licząc dni robocze, pomijając dni ustawowo wolne od pracy. Przekroczenie tego czasu może skutkować zerwaniem umowy przez Użytkownika, który może żądać zwrotu całości ceny za Abonament na Usługę Płatną Plan.

 4. Użytkownik zobowiązuje się odpowiadać Administratorowi Usług Płatnych Plan, na temat zmian w sylwetce, jakie zachodzą podczas stosowania Planu, w celu polepszenia jakości Usług, świadczonych przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika.

 5. Użytkownik zobowiązuje się wypełniać tabele pomiarowe zawarte na Koncie Użytkownika, co każde 2 tygodnie od momentu rozpoczęcia Abonamentu Usługi Płatnej Plan. W przypadku braku uzupełniania tabeli pomiarowych Usługodawca może nie mieć możliwości odpowiedniej pomocy Użytkownikowi, za pomocą kontaktu poprzez komunikator.

 6. Usługodawca nie zajmuje się doborem ani pomocą w kwestii środków niedozwolonych, nawet w przypadku wystąpienia pytań na ich temat. Użytkownik oświadcza, że nie będzie zadawał niestosownych pytań Administratorowi Usług Płatnych.

 7. W celu stałej kontroli i sprawdzania postępów Użytkownik zobowiązuje się do przesyłania wiadomości poprzez komunikator, na temat postępów w zmianie sylwetki, do Usługodawcy nie rzadziej niż raz na 3 tygodnie (21 dni), licząc od momentu otrzymania Planu. Brak informacji ze strony Użytkownika może skutkować nieodpowiednim/ nieoptymalnym działaniem planu. W takim przypadku Usługodawca nie jest w stanie kontrolować postępów, przez co efekt planu może nie zostać osiągnięty. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za Użytkowników, którzy nie wysyłają informacji na temat zmian w sylwetce do Usługodawcy. Usługodawca nie gwarantuje żadnych efektów, w przypadku braku stałego kontaktu Użytkownika z Usługodawcą.

 8. Użytkownik zobowiązuje się do samodzielnego wysyłania informacji na temat zmian w sylwetce, bez upominania się o to przez Usługodawcę.

 9. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby Usługa Płatna Plan, jak również wszelkie niezbędne jego modyfikacje, w jak najlepszym stopniu służyły Użytkownikowi. W związku z powyższym Użytkownik, który nie wysyła stale (nie rzadziej niż co 21 dni) raportów w zmianie sylwetki, stosując się do Usługi Płatnej Plan, może stracić możliwość kontroli efektów, jeśli tak zadecyduje Usługodawca.

 10. Po upływie czasu trwania Usługi Płatnej Plan określonej przy danej Usłudze Użytkownik może wysyłać wiadomości do Usługodawcy. Usługodawca nie gwarantuje odpowiedzi w odpowiednim przedziale czasowym.

F. Postanowienia na temat Usługi Płatnej Plan.

1. Użytkownik ma do wyboru zamówienie Abonamentu na 6 lub na 12 tygodni. Usługodawca świadczy pomoc na rzecz Użytkownika (w ramach Usługi Płatnej Plan) przez cały okres trwania danego Abonamentu.

2. Opis Abonamentu na Usługę Płatną Plan na 6 tygodni (42 dni):

4. Informacje na temat Planu Żywieniowego:

G. Płatności

 1. Płatności za Usługę Płatną Plan można dokonać na dwa sposoby:

Niezależnie od płatności – Użytkownik po wybraniu płatności otrzyma na podany w zamówieniu adres e-mail, instrukcję logowania do Konta Użytkownika wraz z informacjami dodatkowymi.

 1. Użytkownik dokonujący wpłatę nie ponosi żadnych kosztów za szybki przelew Przelewy24. Wszelkie opłaty z tym związane ponosi Usługodawca.

 2. Wszystkie kwoty podane w Serwisie Internetowym stanowią ceny brutto.

 3. Płatności za Usługi można dokonywać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

 4. Serwis https://healthybody.pl nie ma żadnych umów wiążących/ długoterminowych. Wszystkie kwoty podane w Serwisie są kwotami jednorazowymi, obowiązującymi za daną Usługę, dokładnie opisaną i określoną w odpowiednim i widocznym miejscu.

 5. Użytkownik nie ma konieczności przedłużania Abonamentu na Plan lub wykupowania kolejnego Abonamentu po zakończeniu. Abonament Usługi Płatnej Plan kończy się w momencie ukończenia okresu, na jaki została zawarta umowa, określona w danej Usłudze.

 6. W przypadku wyboru płatności przelewem tradycyjnym – Usługodawca oczekuje na wpłatę 7 dni, od momentu wyboru płatności przez Użytkownika. Po tym czasie, jeśli wpłata nie zostanie dokonana, Usługodawca ma prawo usunąć Konto Użytkownika, jakie zostało założone w momencie wyboru płatności wraz z anulowaniem płatności.

 7. W celu otrzymania faktury za usługę świadczoną przez Administratora Usług Płatnych na rzecz Użytkownika Usług Płatnych Użytkownik powinien w terminie 14 (czternastu) dni od zawarcia umowy poinformować jednym z wybranych przez Użytkownika Usług Płatnych kanałem komunikacji Administratora Usług Płatnych o chęci jej uzyskania. Do poprawnego przygotowania faktury Użytkownik musi udostępnić Administratorowi niezbędne dane do wystawienia faktury. Faktura dostarczana jest przy pomocy poczty elektronicznej w formie pliku elektronicznego w formacie PDF.

H. Odstąpienie od umowy, reklamacje i postanowienia Usługi Płatnej

 1. Użytkownik, który zawarł umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny, jeśli Usługa nie została ukończona i nie została wysłana/ udostępniona Użytkownikowi.

 2. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. art. 38 pkt. 1) oraz 13), w momencie udostępnienia lub wysłania Użytkownikowi Usługi Płatnej Plan, Użytkownik traci prawo odstąpienia od umowy.

 3. Administrator Usług Płatnych udostępnia Użytkownikowi indywidualnie dobrany Plan na czas trwania Abonamentu, jaki wybrał Użytkownik przy zamówieniu. Usługa Płatna Plan zawiera wszelkie informacje, jak również zmiany w planie zawarte w umowie na dany okres Abonamentu.

 4. Użytkownik Usługi Płatnej Plan został poinformowany, że po otrzymaniu Planu nie ma możliwości odstąpienia od umowy. Usługa Płatna Plan jest Usługą wykonaną na indywidualne zamówienie.

 5. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie miesiąca od dnia, w którym Usługa była nienależycie wykonana. Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Właściciel Serwisu niezwłocznie powiadamia Użytkownika. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi.

 6. Reklamacja może być złożona pisemnie lub przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną, o ile nie stoją temu na przeszkodzie techniczne możliwości. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Usługodawcy.

 7. Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (Usługi Płatnej Plan).

 8. Właściciel Serwisu ma prawo odstąpić od świadczenia Usługi w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, w szczególności zamieszczenia Treści o charakterze niedozwolonym, czyli sprzecznych z przepisami obowiązującego prawa lub niniejszego Regulaminu.

§5 Ochrona danych osobowych i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem:https://healthybody.pl/polityka-prywatnosci-plikow-cookies/

§6 Newsletter

 1. Wraz z rejestracją do Newslettera, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach, promocjach, innych wydarzeniach, akcjach promocyjnych i tym podobnych, organizowanych przez Właściciela Serwisu healthybody.pl.

 2. Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest firma INTEGRAL sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Generała Władysława Sikorskiego 48/7; 67-200 Głogów, NIP: 6932187448, KRS: 0000861537; e-mail: kontakt@healthybody.pl

 3. Newletter wysyłany jest wyłącznie do Użytkowników, które zapiszą się do Newslettera. Nie jest on wysyłany Użytkownikom innych Usług, którzy nie deklarowali chęci uczestniczenia w Newsletterze.

 4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zapisania się do Newslettera. Usługa Newsletter udostępniona jest przez Właściciela Serwisu.

 5. W ramach usługi Newsletter na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, Administrator Serwisu będzie przesyłać wyłącznie wiadomości elektroniczne.

 6. Użytkownik Serwisu ma prawo korzystać z Usługi Newsletter za darmo.

 7. Newsletter jest wysyłany w częstotliwości uznanej przez Usługodawcę za stosowną.

 8. Każdy Newsletter zawiera:

 1. W celu zmiany adresu poczty elektroniczne w usłudze Newsletter, należy wypisać się z Usługi Newsletter w danym koncie email poprzez odnośnik w emailu i zapisać się ponownie w dziale "Newsletter", podając inny adres email.

 2. Usunięcie adresu poczty elektronicznej z listy mailingowej usługi Newsletter następuje po kliknięciu w link dezaktywujący znajdujący się w stopce każdego maila usługi Newsletter.

§7 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

 1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Serwisu.

 2. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną, Strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Właścicielem Serwisu a Użytkownikiem, który jest Konsumentem, zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 3. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

 4. Usługodawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Serwisie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy pomiędzy Stronami.